THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2019
06/05/2020 04:11
THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2019
THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2019
   BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI          
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH           
      ĐƠN VỊ: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN          
                 
 BẢN THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Giai đoạn:  01/12/2018 - 30/11/2019
                 
TT Tên công trình Thể loại hoạt động
(Ví dụ: đề tài NCKH cấp Bộ/tỉnh/cơ sở, bài báo khoa học, giáo trình, hướng dẫn sinh viên NCKH, sáng kiến kinh nghiệm…)
Thời điểm nghiệm thu/ Thời điểm xuất bản (tháng/năm) Bài viết tạp chí Trang in Tên tác giả/ Nhóm tác giả Ghi chú
Tên tạp chí + chỉ số ISSN (nếu có) Tên tổ chức/ nước/trường/ viện, …, quản lý tạp chí      
I Hồ Ngọc Vinh              
1 Econometric Combined with Neural Network for Coffee Price Forecasting Bài báo khoa học 06/2019 Journal of Applied Economic Sciences +  ISSN-L 1843 - 6110;
ISSN 2393 - 5162
European Research Center of Managerial Studies in Business Administration 378-387 Truong Huy Hoang
Nguyen Thac Hoat
Nguyen Thi Thu Ha
Nguyen Nhat An
Ho Ngoc Vinh
 
II Vũ Thị Thu Hiền              
1 Phát triển và xây dựng thuật toán cây bao trùm tìm đường đi bao phủ cho nhóm Robot Bài báo khoa học 8/2019 Tạp chí Dạy và học ngày nay ISSN: 1859-2694 Trung ương hội khuyến học Việt Nam 44-46 Nguyễn Thị Quỳnh Vinh - Vũ Thị Thu Hiền  
2 Nghiên cứu phát triển phần mềm "Bé yêu học chữ số" Hướng dẫn sinh viên NCKH 4/2019          
III Trần Bình Giang              
1 Biên soạn đề cương bài giảng đa phương tiện góp phần nâng
cao chất lượng tự học của sinh viên
Bài báo khoa học 5/2019 Tạp chí  quản lý giáo dục 
ISSN: 1859-2910
Học viện quản lý giáo dục 43-51 Trần Bình Giang, Đào Thị Minh Thanh  
2 Thiết kế tài liệu phát tay trong dạy học
thực hành chuyên ngành công nghệ thông tin 
Bài báo khoa học 7/2019 Tạp chí  quản lý giáo dục
ISSN: 1859-2910
Học viện quản lý giáo dục 148-153 Trần Bình Giang, Nguyễn Thành Nghĩa, Lê Thị Cẩm Mỹ  
IV Nguyễn Thị Quỳnh Vinh              
1 Phát triển và xây dựng thuật toán cây bao trùm tìm đường đi bao phủ cho nhóm Robot Bài báo khoa học 8/2019 Tạp chí Dạy và học ngày nay ISSN: 1859-2694 Trung ương hội khuyến học Việt Nam 44-46 Nguyễn Thị Quỳnh Vinh - Vũ Thị Thu Hiền  
2 Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy và học tại trường ĐHSPKT Vinh trong bối cảnh cách mạng 4.0 Bài báo khoa học 8/2019 Tạp chí Dạy và học ngày nay ISSN: 1859-2695 Trung ương hội khuyến học Việt Nam 7-10 Trần Thị Gia - Nguyễn Thị Quỳnh Vinh  
3 Xây dựng ứng dụng từ điển Việt - Lào chuyên ngành CNTT Hướng dẫn sinh viên NCKH 4/2019          
V Trần Thị Gia              
1 Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy và học tại trường ĐHSPKT Vinh trong bối cảnh cách mạng 4.0 Bài báo khoa học 8/2019 Tạp chí Dạy và học ngày nay ISSN: 1859-2695 Trung ương hội khuyến học Việt Nam 7-10 Trần Thị Gia - Nguyễn Thị Quỳnh Vinh  
VI Lê Thị Ánh Hồng              
1 Xây dựng ứng dụng từ điển Việt - Lào chuyên ngành CNTT Hướng dẫn sinh viên NCKH 4/2019          
  Nghệ An, ngày 05 tháng 09 năm 2019          
  TRƯỞNG ĐƠN VỊ     
                 
  Vũ Thị Thu Hiền