Lịch thi HK II năm học 2019-2020 - ĐH 11
29/04/2020 09:47
Lịch thi HK II năm học 2019-2020 - ĐH 11
Lịch thi HK II năm học 2019-2020 - ĐH 11

Lịch thi HK II năm học 2019-2020 - ĐH 11 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH           Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
PHÒNG ĐÀO TẠO           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THI
Đợt thi : ĐH K11
                         
TT Ngày thi Ca thi     (Giờ thi) Tên học phần Mã môn Số TC Hình thức thi TGLB (phút) Số SV Số
phòng
Tên phòng Đợt thi Khoa CN
1 15/05/2020 Ca 1 (07:00-08:59) Chuyên đề tốt nghiệp 1(2TN046DC)_3 2TN046DC 3 Lý thuyết_90 119 22 1 A2.103 ĐH K11 Khoa Công nghệ Thông tin
2 18/05/2020 Ca 1 (07:00-08:59) Công nghệ phần mềm(2TN032DC)_3 2TN032DC 3 Lý thuyết_90 119 48 2 A2.103,A2.104 ĐH K11 Khoa Công nghệ Thông tin
3 19/05/2020 Ca 4 (15:30-17:30) Chuyên đề tốt nghiệp 2(2TN047DH)_2 2TN047DH 2 Lý thuyết_90 120 25 1 A2.103 ĐH K11 Khoa Công nghệ Thông tin
4 21/05/2020 Ca 3 (13:30-15:29) Phần mềm mã nguồn mở(2TN030DC)_2 2TN030DC 2 Lý thuyết_90 119 69 2 A2.105,A2.106 ĐH K11 Khoa Công nghệ Thông tin
5 22/05/2020 Ca 4 (15:30-17:30) Lập trình Song song(2TN033DH)_2 2TN033DH 2 Lý thuyết_90 120 67 2 A2.103,A2.104 ĐH K11 Khoa Công nghệ Thông tin
                         
                         
                      Nghệ An, 
  NGƯỜI LẬP LỊCH               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
                   
                         
                         
                         
                         
  Trần Ngọc Trường               Phạm Văn Thống