TKB học kỳ hè
30/06/2020 03:53
TKB học kỳ hè
TKB học kỳ hè
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC  HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2019_2020
      Đơn vị đảm nhận : Khoa Công nghệ Thông tin Bậc đào tạo :  Đại học chính quy
                                                     
STT Mã học phần Số TC Lớp môn tín chỉ Số SV DK Số SV ĐK Kiểu học Giảng viên Giáo viên 2 Thời gian Số tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật Tên các lớp ghép Khóa
Tiết học Phòng học Tiết học Phòng học Tiết học Phòng học Tiết học Phòng học Tiết học Phòng học Tiết học Phòng học Tiết học Giảng đường
1 2TN014DH 2 Cơ sở dữ liệu nâng cao(219)_01 60 23 LT     01/06-07/06/20 1                     13,14,15,16 A3.301     DHCTTCK11Z DHCQ11
                        7,8,9,10 A3.301     DHCQ11
                            7,8,9,10 A3.301 DHCQ11
                            1,2,3,4 A3.301 DHCQ11
    08/06-14/06/20 1                     7,8,9,10,11 A3.301     DHCQ11
                            7,8,9,10 A3.301 DHCQ11
                            1,2,3,4,5 A3.301 DHCQ11
2 2TN042DH 1 Đồ án phát triển ứng dụng di động(219)_1 20 0 LT     06/07-16/08/20 6                     6         DHCQ11
3 2TN039DC 1 Đồ án phát triển ứng dụng web(219)_1 15 0 LT     06/07-16/08/20 6     12                         DHCQ11
4 2TN037DC 1 Đồ án phát triển ứng dụng windows(219)_1 20 0 LT     06/07-16/08/20 6 12                             DHCQ11
5 3TN001DC 2 Nhập môn tin học(219)_1 40 0 LT     27/07-02/08/20 1 7,8,9,10,11 A2.404                           DHCQ13
        7,8,9,10,11 A2.404                     DHCQ13
            7,8,9,10,11 A2.404                 DHCQ13
                7,8,9,10,11 A2.404             DHCQ13
                    7,8,9,10,11 A2.404         DHCQ13
                        7,8,9,10,11 A2.404     DHCQ13
6 2TN002DH 2 Nhập môn truyền thông đại chúng(219)_1 10 0 LT     13/07-19/07/20 1 13,14,15,16 A2.210(MC)                           DHCQ11
        13,14,15,16 A2.210(MC)                     DHCQ11
            13,14,15,16 A2.210(MC)                 DHCQ11
                13,14,15,16 A2.210(MC)             DHCQ11
                    13,14,15,16 A2.210(MC)         DHCQ11
                        13,14,15,16 A2.210(MC)     DHCQ11
                            13,14,15,16 A2.210(MC) DHCQ11
7 2TN041DH 4 Thực hành phát triển ứng dụng di động(219)_1 20 0 LT     20/07-16/08/20 4 7,8,9,10,11 A3.301                           DHCQ11
        7,8,9,10,11 A3.301                     DHCQ11
            7,8,9,10,11 A3.301                 DHCQ11
                7,8,9,10,11 A3.301             DHCQ11
                    7,8,9,10,11 A3.301         DHCQ11
                        7,8,9,10,11 A3.301     DHCQ11
                                                     
                                                     
                                    Nghệ An, ngày 25 tháng 6 năm 2020
    Người lập TKB                 Phó phòng Đào tạo  
                                               
                                                     
                                                     
                                                     
    Trần Ngọc Trường                 Phạm Văn Thông