Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp tháng 1/2021
30/11/2020 07:57
Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp tháng 1/2021
Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp tháng 1/2021

1. Các khoa:

+ nhập điểm phần mềm trước 17h ngày 21/1/2021

+ Gửi hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp cho cô Hải (phòng ĐT) trước 17 ngày 21/01/2020

2. Sinh viên:

+ Nộp Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp, Đơn xác nhận của công an địa phương cho giáo vụ khoa từ ngày 15/12/2020 đến trước ngày 25/12/2020

 +Nạp bản sao Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân và ảnh (Đối với SV CĐ và CĐLT) cho cô Hải (phòng ĐT)từ ngày 15/12/2020 đến trước ngày 25/12/202

3. Thời gian dự kiến xét công nhận tốt nghiệp: 01/02-05/02/2021